Senin, 17 Maret 2014

第一课 你好吗? nǐ hǎo ma?

生词shēngcí
1。你 nǐ          = kamu
2。好hǎo        = baik/bagus
3。吗ma         = (partikel tanya)
4。我wǒ         = saya
5。很hěn        = sangat
6。呢ne          = (partikel)
7。谢谢xièxie  = terima kasih
8。也yě          = juga
9。您nín         = anda

对话duìhuà
Jiǎ:你好nǐ hǎo
:你好nǐ hǎo

Jiǎ:你好吗? nǐ hǎo ma?
:我很好,谢谢,你呢?wǒ hěn hǎo, xièxiè, nǐ ne?
Jiǎ:我也很好。wǒ yě hěn hǎo.

Jiǎ:您好nín hǎo
:您好nín hǎo